Austrálsky   ovčiak klub


Vážení členovia klubu,

 začali sme pracovať na vytvorení databázy týkajúcej sa nášho milovaného plemena. V prvom kroku spúšťame spracovávanie informácií o chovateľských staniciach. Na klubovom webe pribudla nová sekcia Databáza a v nej nájdete zoznam chovateľských staníc, ktoré sme mali k dispozícii z prihlášok členov (dáta postupne dopĺňame). Rovnako sme pridali aj online formulár, ktorý môžete vypísať, ak si želáte, aby aj vaša chovateľská stanica bola zverejnená v databáze. Prosím majiteľov chovateľských staníc, ktoré sme zverejnili, aby doplnili niektoré údaje, môžete poslať mail alebo formou FB, či znovu vypísať on-line formulár. Ak by ste pri svojej CHS našli chybu, prosím ozvite sa, aby sme to vedeli opraviť.Tento projekt je na začiatku, preto budeme veľmi radi, ak budete ochotní sa podieľať na zbere informácií, taktiež oceníme Vaše pripomienky, ako zlepšiť databázu, čo by ste v nej prijali a podobne. Každý nápad sa cení. Sme iba na začiatku, ide o zber množstva dát, preto prosíme o trpezlivosť.
VK

Vážení členovia klubu.

Od 1.2.2024 ZMENA pri vybavovaní chráneného názvu chovu psov.

Žiadosť o chránenie názvu chovu - chovateľská stanica, sa od 1.2.2024 bude podávať priamo na sekretariát SKJ. Viac informácií nájdete v Smernici - CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV zverejnenej na web stránke SKJ. Rovnako tam nájdete i tlačivo žiadosti pre jej vybavenie.

Viacej informácií nájdete na: https://skj.sk/sk/chovatelske-stanice-register/

Viac informácií nájdete v sekcii Kynologické novinky.

Vážení členovia klubu,

nepremeškajte možnosť prihlásiť sa na skúšky z pasenia, ktoré sa budú konať v októbri. Bližšie informácie nájdete v linku: https://www.facebook.com/events/341397012044596/?ti=ls

Vážení členovia klubu,

na klubovom webe (Klub- Členovia klubu)sme uverejnili zoznam členov, ktorí si poslali prihlášku do 5.1.2024 a boli zaradení medzi členov Austrálsky ovčiak klubu, bez zápisného poplatku. V zozname nájdete pri svojom mene či ste asociovaný, alebo riadny člen. Touto cestou Vás prosíme o úhradu členského poplatku na rok 2024, pre asociovaného člena 45 eur, pre riadneho člena 30 eur.

Postup pre zaplatenie:

Členský poplatok je potrebné zaplatiť do 31.1.2024 na číslo účtu klubu.

SK82 0200 0000 0048 8949 0857

VS: 2024

Správa pre prijímateľa: Meno člena klubu

Ďakujeme za každú Vašu prihlášku a tešíme sa na stretnutie s Vami na I. Klubovej výstave.

Výbor klubu

Aktuálne informácie

Na jarnej výstave v roku 2023, kde sa v chovateľskom klube málopočetných plemien predviedlo rekordné množstvo austrálskych ovčiakov, vznikla spontánna myšlienka na vytvorenie samostatného klubu pre austrálskych ovčiakov, ktorí už dlho nie sú málopočetným plemenom. Už na výstave sa stretli chovatelia a majitelia AUO, ktorí sa k myšlienke vzniku nového klubu stavali s pozitívnymi ohlasmi.

Následne sa začalo pracovať na stanovách a chovateľskom poriadku nového klubu, ktorý bol doručený prednostne dlhoročným chovateľským staniciam na SR, oslovení boli dlhoroční chovatelia AUO. Dané dokumenty boli predložené na pripomienkovanie. Mnohí chovatelia doručili svoje pripomienky, ktoré boli zapracované do daných dokumentov. Oslovení chovatelia súhlasili so vznikom samostatného klubu AUO až na jedného, ktorý bol apriori proti.

Na DuoDanube v Bratislave, 19.8.2023 sa uskutočnila schôdza majiteľov AUO, kde boli prizvaní všetci prítomní vystavovatelia AUO, ktorí boli v daný deň na výstave. Predstavený bol chovateľský poriadok a stanovy nového AUSMAS klubu, za predsedu ktorého bola navrhnutá pani Melichová. Následne sa začala komunikácia s výborom KCHMPP o odčlnení plemena austrálsky ovčiak a miniatúrny americký ovčiak od KCHMPP. Výbor navrhol formu referenda, ktorého sa mohli zúčastniť všetci riadni členovia k dátumu konania referenda (13).

Referendum bolo vypísané na obe plemená súčasne, avšak tento postup mal za následok vyhlásenie zmätočného referenda. KCHMPP priznalo chybu v postupe pri referende a následne bolo vyhlásené nové referendum pre odčlenenie austrálsky ovčiak samostatne a miniatúrny americký ovčiak samostatne. Nové referendum bolo vypísané týždeň pred konaním samotného referenda. Vzhľadom na krátkosť času, nemali možnosť všetci riadni členovia využiť svoje právo na hlasovanie (osobne alebo písomnou formou). Následne bolo druhé referendum vyhlásené za neplatné.

Udalosti po referende nabrali rýchly spád a začala vlna invektív a útokov prostredníctvom sociálnych sieti na zakladateľov nového klubu, vedenia KCHMPP a UKK. Neprimeraným spôsobom útočili na predsedu a ekonóma KCHMPP, ktorým sa vyhrážali trestnými oznámeniami.
Stretnutie 8.10.2023 v Kláštore pod Znievom bolo snahou o vzájomný konsenzus medzi chovateľmi plemena austrálsky ovčiak v záujme nájdenia spoločného riešenia a postupu pre novovznikajúci klub. Bohužiaľ výsledkom tohto stretnutia bolo odčlenenie časti chovateľov austrálskeho ovčiaka v snahe oživiť klub z roku 2014. Súčasne nevhodným spôsobom prostredníctvom sociálnych sietí chŕlili množstvo hanlivých vyjadrení na oponentov ( celá konverzácia je verejne prístupná na FB stránke Austrálsky ovčiak SK). Stretnutia sa zúčastnil aj prezident Únie kynologických klubov, ktorého snahou bolo objasniť danú situáciu a usmerniť zúčastnených v ďalšom postupe.

Následne bolo UKK vydané rozhodnutie:
9.10.2023 P-UKK č.44/2023
Prezídium ÚKK

A) Schvaľuje:
Odobratie správy plemien austrálsky ovčiak a miniatúrny americký ovčiak od Klubu chovateľov málopočetných plemien psov v zmysle Chovateľského poriadku SKJ, podľa článku II, odst.1 a odst. 3 s platnosťou od 1.11.2023

B) Žiada:

Klub chovateľov málopočetných plemien psov o poskytnutie chovateľského servisu chovateľom plemien austrálsky ovčiak a miniatúrny americký ovčiak do 31.12.2023

Z hľadiska profesionálneho prístupu k riešeniu vzniku klubu, ktorý bude zastrešovať plemeno austrálsky ovčiak sa zakladatelia nového klubu odmlčali a nereagovali verejne na urážky na sociálnych sieťach.

Výsledkom celej situácie bolo založenie samostatného klubu Austrálsky ovčiak klub a Klub miniatúrnych amerických ovčiakov.

Zo záujemcov o správu plemena UKK vybralo Austrálsky ovčiak klub a Klub miniatúrnych amerických ovčiakov.

Klub poverený správou plemena austrálsky ovčiak je úplne nový klub, ktorého riadnymi členmi sa stali chovatelia austrálskych ovčiakov, ktorí boli nápomocní pri tvorbe nového klubu. Klub si na Výročnej členskej schôdzi 16.12.2023 zvolil výbor klubu a následne výbor klubu menoval poradcu chovu ( akt. Informácie sú dostupné na www stránke).

Od 1.1.2024 klub preberá komplexnú správu plemena austrálsky ovčiak.

Dôležité informácie pre chovateľov AUO sú:
- Krycie listy vydané KCHMPP majú platnosť do 31.1.2024
- Povinnosť nahlásiť novonarodené šteniatka klubu bola v KCHMPP do 10 dní od narodenia, ak sa rozpätie 10 dní prelína do doku 2024, táto už spadá pod evidenciu AOK, prosím informujte poradcu chovu na email: poradca.chovu.aok@gmail.com

  • Všetky ostatné povinnosti chovateľov plemena ostávajú rovnaké.

Na základe rozhodnutia výboru klubu – klub otvára možnosť prihlásiť sa do AOK záujemcom, ktorí si pošlú prihlášku do 5.1.2024. Výbor klubu sa bude individuálne zaoberať každou prihláškou a rozhodne o jej zaradení. Bude prihliadať i na prihlášky, ktorými bol prejavený záujem o členstvo v AUSMAS klube. Tí, ktorí si pošlú prihlášku do daného termínu nebude platiť zápisný poplatok.

Hlavnou myšlienkou vedenia klubu je zastrešovať čo najširšiu základňu AUO, s cieľom zveľaďovať a kvalitatívne napredovať v chove australákov na Slovensku. Víziou klubu je vytvorenie komplexnej databázy jedincov na území Slovenska s dostupnými informáciami na jednom mieste.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte výbor klubu na mail ausklubsk@gmail.com.

Informácia

18.12.2023 sa na UKK konalo výberové konanie na zastrešenie plemena Austrálsky ovčiak a Miniatúrny americký ovčiak. Z prihlásených kandidátov uspeli dvaja, ktorí boli poverení správou plemena, a to:Austrálsky ovčiak klub a Klub miniatúrny americký ovčiak.Oba kluby chcú v budúcnosti spolupracovať vo všetkých oblastiach.Našou snahou je naďalej pracovať na zveľaďovaní plemena a práci s plemenom,ktoré vlastníme.Pred výberovým konaním nikto z nás nereagoval na neoficiálne správy, z dôvodu profesionálneho prístupu ku konkurencii. V prípade otázok sú vám k dispozícii webové stránky oboch klubov.www.australskyovciakklub.skhttps://www.klubminiaturnyamerickyovciak.sk/Informácie môžete sledovať a pridávať svoje postrehy, vzájomne komunikácie na Facebook skupine Austrálsky ovčiak klub.


Prihlásenie do klubu

Vážení záujemcovia o členstvo do Austrálsky ovčiak klub, touto cestou Vás prosíme, aby ste si vypísali  prihlášku do klubu, ktorú nájdete v sekcii Klub- Členstvo v klube a zaslali na klubový email ausklubsk@gmail.com alebo vyplnili online prihlášku. Zoznam nových členov sa aktualizuje vždy v prvom týždni  nasledujúceho mesiaca.

Jednotlivými prihláškami sa bude zaoberať výbor klubu.

Ďakujeme za pochopenie.

Výbor klubu

O nás...

V rámci nášho klubu sa snažíme podporovať a rozvíjať plemeno Austrálsky ovčiak. Snažíme sa poskytovať majiteľom a chovateľom tohto plemena všetky potrebné informácie o výchove, výcviku a starostlivosti o psa.

  • Poradenstvo pre majiteľov a chovateľov Austrálskych ovčiakov
  • Organizovanie klubových výstav a súťaží pre Austrálskych ovčiakov
  • Aktualizácie o vývoji a zdravotnom stave plemena Austrálsky ovčiak

Čítať ďalej