Poradca chovu

Majiteľ (držiteľ) chovnej sučky pošle elektronicky: poradca.chovu.aok@gmail.com poradcovi chovu písomnú žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia, v ktorej uvedie minimálne jedného krycieho psa.

Ak je sučka prvorodička a ešte nemá v PP zápis chovnosti, chovateľ so žiadosťou o vystavenie pripúšťacích povolení zasiela PCH aj originál jej preukazu pôvodu (PP) za účelom potvrdenie zápisu o splnení podmienok zaradenia do chovu.

Majiteľ je povinný zaslať Originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom "Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti";

Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia treba PCH zaslať aspoň 30 dní pred predpokladaným háraním sučky. V prípade, že žiadate o expresné pripúšťacie povolenie kontaktujte PCH telefonicky (+421905117798) po 17:00 hod.

Spolu so žiadosťou musí majiteľ sučky poslať fotokópie preukazov pôvodu všetkých jedincov uvedených na žiadosti. Každá fotokópia PP musí mať čitateľne vyznačený zápis chovnosti, (od UKK po splnení podmienok). Bez týchto dokumentov Vám pripúšťacie povolenie nemôže byť vystavené. Dokumenty potrebné k pripúšťaciemu povoleniu sú potrebné pre evidenciu.

Poradcovi chovu sú potrebné na overenie údajov a založenie kartotéky chovných jedincov. Pri druhom a ďalšom žiadaní pripúšťacích povolení na suku nie je potrebné tieto dokumenty PCH posielať, posielajú sa dokumenty len krycích psov.

Poradca chovu skontroluje kópie preukazov pôvodu, chovnosť jedincov prípadne vhodnosť uvedených psov a vypísané pripúšťacie povolenie pošle chovateľovi do 14 dní od obdŕžania žiadosti.

Pripúšťacie povolenie je platné len s pečiatkou a podpisom PCH. Platnosť pripúšťacích povolení je 12 mesiacov a je vyznačená v pravo hore na pripúšťacom povolení. Po ukončení platnosti je žiadateľ povinný neplatné povolenia bezodkladne vrátiť PCH.

Ak žiadateľ nie je majiteľom, ale držiteľom sučky k žiadosti musí priložiť zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o prenájme sučky súhlas majiteľa sučky o jej využití na chovné účely.

Ak si chovateľ vyberie na pripustenie psa, ktorý je v dŕžave, musí zabezpečiť pre poradcu chovu zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o prenájme psa a súhlas majiteľa psa o využívaní psa na chovné účely.

Vystavenie pripúšťacích povolení je spoplatnené.

Ako postupovať v jednotlivých krokoch:

Prvý krok:

 - žiadosť o krycí list,
  - rodokmeň oboch rodičov,
  - kópiu chráneného názvu ch stanice, ak ešte neposielali,
   - potvrdenie o úhrade poplatku za krycí list (screenshot poplatku)

Druhý krok: 

-do 10 dní od narodenia šteniat nahlásiť počet šteniatok,

Tretí krok: 

- poslať vyplnené pripúšťacie povolenie,
- poslať žiadosť o zápis šteniat s nalepenými číslami čipov (zoznam píšte v abecednom poradí najskôr psy a potom sučky),
- kópie šampionátov rodičov a ocenení,
- zdravotné vyšetrenia rodičov.

Adresa poradcu chovu:

Mgr. Kristína Kellner Šimková
Víťazná 32
95804 Partizánske