Chovateľský a zápisný poriadok

Austrálsky ovčiak Klubu

CHOVATEĽSKÝ  A ZÁPISNÝ PORIADOK

ČLÁNOK 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Tento chovateľský a zápisný poriadok slúži pre riadenie a usmerňovanie plemena Austrálsky ovčiak z členských štátov FCI a plemenných kníh uznávaných FCI (ďalej len s preukazom o pôvode) chovateľov pôsobiacich v rámci Austrálsky ovčiak Klub. Jeho pôsobnosť je obmedzená na územie Slovenskej republiky. Úlohou klubu je udržať chov v zásadách stanovených štandardom a podporovať ho tak, aby sa čo možno najviac priblížil ideálnej predstave v exteriéri a v povahe uvedených plemien. Z tejto úlohy vzniká pre každého chovateľa, bez ohľadu na to či vlastní psa alebo suku, povinnosť riadiť svoj chov výlučne s cieľom dosiahnutia ideálu.

1.2 Ustanovenie chovateľského a zápisného poriadku platí pre všetkých majiteľov a držiteľov plemena Austrálsky ovčiak s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom psov týchto plemien.

1.3 Na základe tohto chovateľského a zápisného poriadku nesie plnú zodpovednosť za výsledky dosiahnuté v individuálnom chove chovateľ, ktorému patrí chovateľská stanica, v ktorej sa šteňatá narodili.

1.4 Cieľom je chovateľská samostatnosť a zodpovednosť v chove, každý chovateľ je zodpovedný za dobré meno chovateľskej stanice.

1.5 Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a teda je považovaná za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku.

1.6 Komisionálny predaj psov je zakázaný, rovnako je zakázaný predaj psov obchodníkom so psami.

1.7 Chov a predaj psov bez preukazu o pôvode psa je zakázaný.

ČLÁNOK 2

PLEMENO

2.1 Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psi a sučky s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských a pridružených organizácií FCI.

ČLÁNOK 3

CHOVATEĽ, MAJITEĽ, DRŽITEĽ CHOVNÉHO JEDINCA

3.1 Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držby psa alebo sučky sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.2 Chovateľom v zmysle tohto poriadku je osoba, člen klubu, ktorá v dobe párenia a vrhu chovnej sučky je jej vlastníkom, alebo držiteľom a má chránený názov chovateľskej stanice.

3.3 V prípade spoluvlastníctva je nutné, aby bol ostatnými splnomocnený len jeden k jednaniu s príslušnými orgánmi ohľadom chovateľských záležitostí.

3.4 Majiteľom chovného psa je osoba, alebo organizácia majúca vo vlastníctve psa registrovaného v plemennej knihe ako psa chovného. Držiteľom chovného psa je buď majiteľ alebo ten, kto je majiteľom chovného psa splnomocnený používať tohto k páreniu sučiek. Chovateľ a majiteľ chovného psa nemusia byť členmi klubu, avšak klub im zabezpečuje chovateľský servis len za podmienky dodržiavania chovateľského poriadku klubu, Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej federácie – FCI.

3.5 Každá zmena vo vlastníctve, alebo držbe chovného jedinca prípadne jeho úhyn musí byť oznámená písomne poradcovi chovu a Plemennej knihe do 14 dní. Zmenu vlastníka alebo držiteľa hlási plemennej knihe nový majiteľ alebo držiteľ spolu s vyjadrením pôvodného majiteľa.

3.6 Ak prešla gravidná sučka do vlastníctva inej osoby, prechádzajú na túto osobu všetky záväzky, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

3.7 Ak zomrel majiteľ gravidnej sučky rozhodne dedič, či bude vrh zapísaný ešte na chovateľskú stanicu zomretého, alebo na chovateľskú stanicu dediča.

ČLÁNOK 4

PORADCA CHOVU

4.1 Pre plemeno austrálsky ovčiak je prezídiom klubu menovaný v prípade potreby poradca chovu (PCH), ktorý je po odbornej aj morálnej stránke zárukou správneho riadenia a usmerňovania chovu. PCH usmerňuje a vyhodnocuje chov. Vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia. Spracováva a archivuje všetkú chovateľskú agendu: hlásenia o vrhu, prihlášky k zápisu šteniat, vrátane kópií preukazu pôvodu suky aj navrhnutého psa, ktorým bolo vystavené pripúšťacie povolenie.

4.2 V prípadoch, ak chovateľ požiada o kontrolu vrhu a poradca chovu ho nemôže skontrolovať, môže poveriť kontrolou vrhu iného člena klubu, skúseného, odborne zdatného a morálne zodpovedného.

4.3 Poradca chovu vykonáva, v prípade požiadania chovateľom, kontroly vrhov, upozorňuje na nedostatky, vady a prednosti jednotlivých vrhov. Zároveň poskytuje praktické rady, hlavne začínajúcim chovateľom. Upozorňuje chovateľov na šteňatá, ktoré zjavne nezodpovedajú štandardu.

4.4 Na základe zistených a doložených informácií vedie štatistiku zistených zdravotných vyšetrení.

ČLÁNOK 5

ČIPOVANIE

5.1 Čipovanie šteniat je povinné, vykonáva ho veterinárny lekár, ktorý má dohodu s Komorou veterinárnych lekárov. Veterinárneho lekára, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené plemennou knihou si vyberá chovateľ podľa vlastnej úvahy.

5.2 Čipovanie sa vykonáva na náklady chovateľa - poplatky za úkon, náklady na dopravu a pod.

5.3 Veterinárny lekár zodpovedá za odborné začipovanie psov. O čipovaní vykoná zápis do Prihlášky na zápis šteniat.

ČLÁNOK 6

CHOV A CHOVNÍ JEDINCI

6.1 Chovom podľa tohto poriadku rozumieme cielenú plemenitbu, na ktorú sa môžu použiť len jedince spĺňajúce podmienky chovnosti v rámci klubu a v prípade zahraničného krytia chovateľského klubu príslušnej krajiny. Chovné jedince musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.

6.2 K plemenitbe možno použiť iba jedince s preukazom o pôvode, ktorí spĺňajú podmienky pre chov, stanovené chovateľskými poriadkami jednotlivých klubov členských krajín FCI.

6.3 Pri zahraničnom krytí nesie plnú zodpovednosť za to, že je na krytie využitý krycí pes, ktorý spĺňa podmienky chovnosti v krajine, kde je zapísaný do plemennej knihy FCI, výlučne majiteľ chovnej sučky.

6.4 Do chovu nemôžu byť využité neštandardné jedince.

6.5 Minimálny vek psa je 14 mesiacov a suky 18 mesiacov.

6.6 Maximálny vek sučky je 8 rokov, maximálny vek psa pri krytí je neobmedzený.

6.7 Podmienka na zaradenie jedincov do chovu sú dve výstavy:

a. absolvovať klubom organizovanú výstavu od 9 mesiacov veku so známkou výborná alebo veľmi dobrá.

b. absolvovať CAC,CACIB, KV,ŠV ( so zadávaním CAC) výstavu  pod záštitou SKJ od 9 mesiacov veku so známkou výborná alebo veľmi dobrá.

 Z jednej z týchto výstav musí mať známku "výborná".

6.8 Chovnosť nadobudnutého dospelého jedinca zo zahraničia ( nevzťahuje sa na jedince narodené na území SR), ktorý už počas svojho pôsobenia splnil chovné podmienky v inej členskej krajine FCI sa u členov klubu uznáva. Poradca chovu to zaznamená do preukazu pôvodu jedinca po zaplatení poplatku.

6.9 Výberový chov:
a. Pes (suka):

1. musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy

2. musí mať úspešne splnenú skúšku BH VT alebo BH/SK

3.musí mať úspešne absolvovanú skúšku vlôh NHAT

4.plnochrupý, nožnicový zhryz

5. RTG DBK A/A, DLK 0/0, OCD negativ, Spondylóza negativ

     - Genetické vyšetrenia (CEA,DM, HSF4,PRA)  s výsledkom čistý, MDR1 čistý/prenášač

6. každoročné vyšetrenie očí

b. Pes (suka):

1. musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy

2. musí byť držiteľom titulu C.I.B.

3. plnochrupý, nožnicový zhryz

4. RTG DBK A/A, DLK 0/0, OCD negativ, Spondylóza negativ

    - Genetické vyšetrenia (CEA,DM, HSF4,PRA) s výsledkom čistý, MDR1 čistý/prenášač

5. každoročné vyšetrenie očí

Odôvodnenie podmienok:

a.) daný jedinec zodpovedá resp.sa približuje exteriérom ideálu štandardu plemena

b) daný jedinec ovláda základnú poslušnosť a je preverený v situáciách, s ktorými sa môže bežne stretnúť a nereaguje na ne neadekvátne ( nie je plachý, nie je agresívny)

c) nakoľko ide o ovčiarske plemeno, je žiadúce, aby daný jedinec mal zachované vlohy pre pasenie, teda vlastnosti, pre ktoré toto plemeno bolo primárne vyšľachtené

d) máme už dosť širokú základňu chovných zvierat, aby sme u výberových jedincov mohli požadovať excelentné zdravotné výsledky

Jedinec, ktorý bude tieto podmienky spĺňať, bude mať tento štatút zaznačený poradcom chovu v preukaze pôvodu.


Odporúčané zdravotné vyšetrenia pre plemeno austrálsky ovčiak :DBK, DLK, Spondylóza, OCD, genetické vyšetrenia (CEA,DM, HSF4,MDR1PRA.

ČLÁNOK 7

PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE A HLÁSENIE O VRHU

7.1 Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje Poradca chovu (PCH). O pripúšťacie povolenie musí chovateľ požiadať PCH najmenej 30 dní pred očakávaným háraním sučky. V žiadosti uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa sučky, priloží fotokópiu jej preukazu pôvodu a fotokópiu Preukazu o pôvode krycieho psa, ktorého si žiada.

7.2 Pripúšťacie povolenie je na tlačive Prihlášky na zápis šteniat a je platné iba s podpisom PCH. Maximálna doba platnosti pripúšťacieho povolenia je 12 mesiacov od dátumu vyhotovenia. Chovateľ nemusí byť členom klubu počas celého obdobia platnosti pripúšťacieho povolenia, v opačnom prípade platí ako nečlen klubu. PCH ho zasiela chovateľovi najneskôr do 14 dní od obdržania žiadosti.

Chovateľ si ponechá obidve tlačivá u seba až do narodenia šteniat a odosiela ich vyplnené pošle poradcovi chovu po splnení podmienky článku "5" tohto chovateľského poriadku

7.3 Ak nezostala suka gravidná, chovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť majiteľovi chovného psa a PCH najneskôr po 14 dní od dátumu predpokladaného vrhu.

7.4 Pripúšťacie povolenie musí byť vyplnené aj v prípade, keď obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.

7.5 Vystavenie pripúšťacieho povolenia listu je spoplatnené v prospech klubu výškou určenou prezídiom klubu, členskou schôdzou, alebo výročnou členskou schôdzou. Z týchto poplatkov sú uhrádzané všetky výdavky spojené s chovateľskou agendou (poštovné, tlačivá a podobne)

7.6 Expresné vystavenie pripúšťacieho povolenia je spoplatnené a výška poplatku je uvedená v POPLATKOCH KLUBU.

7.7 Dodatočné vystavenie pripúšťacieho povolenia sa prerokuje v prezídiu a je spoplatnené.

7.8 Spolu s pripúšťacím povolením zasiela chovateľovi poradca chovu samostatné tlačivo "Hlásenie o vrhu". Chovateľ na tomto uvedie pravdivé údaje o vrhu, počte živo-narodených, mŕtvonarodených a uhynutých šteniat, uvedie počty neštandardných šteniat vo vrhu ako aj šteniat s anomáliami a vadami.

ČLÁNOK 8

PÁRENIE

8.1 K páreniu v zmysle tohto poriadku môže prísť len medzi jedincami rovnakého plemena, ktorí vyhovujú ustanoveniu článku 6. tohto poriadku.

8.2 Párenie jednej suky dvoma a viacerými psami v priebehu jedného hárania je zakázané.

8.3 Počet párení u chovných psov nie je obmedzený.

8.4. Počet vrhov u suky je obmedzený, t.j.: maximálne 3 vrhy v priebehu 2 rokov, maximálne 5 vrhov za života suky, možnosť písomnej výnimky čo schvaľuje prezídium klubu. Výberový chov 3 vrhy v priebehu 2 rokov.

8.5 Úhrada za párenie má byť dojednaná dopredu. Dohoda o výške poplatku za párenie je výlučne v právomoci chovateľa a majiteľa chovného psa.

8.6 Ak je ako úhrada za párenie poskytované šteňa, prislúcha prvá voľba chovateľovi, druhá majiteľovi chovného psa.

8.7 Pri žiadostiach o vystavenie pripúšťacieho povolenia pre párenie so zahraničnými plemenníkmi sa postupuje rovnako, ako pre vystavenie pripúšťacieho povolenia u nás s tým, že majiteľ chovnej suky garantuje dodanie všetkých dokladov (fotokópiu preukazu o pôvode psa, alebo jeho opis overený plemennou knihou, ktorá zaradila psa do chovu, fotokópiu záznamu o skúškach, tituloch a pod.) najneskôr do doby zaslania prihlášky k zápisu šteniat do plemennej knihy. V opačnom prípade nebude vrh zapísaný do plemennej knihy.

8.8 Opakované párenie jednej suky tým istým plemenníkom nie je obmedzené pri ďalších háraniach.

ČLÁNOK 9

VRH

9.1 Chovateľ je povinný oznámiť majiteľovi chovného psa do 10 dní počet narodených šteniat.

9.2 Všetky náklady (platné podľa platných smerníc vydaných Ministerstvom financií), čipovaním a poplatky za úkony plemennej knihe hradí chovateľ.

9.3 V čase odovzdávania šteniat novým majiteľom musia byť šteňatá vo veku minimálne 58 dní. Musia byť schopné samostatne prijímať potravu a minimálne 1x zaočkované.

9.4 Cena šteniat patrí do kategorizácie voľnej tvorby cien. Súčasťou ceny šteňaťa je jeho preukaz o pôvode, ktorý hradí chovateľ.

ČLÁNOK 10

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Všetko tu nespomenuté upravuje Chovateľský a zápisný poriadok UKK, SKJ a medzinárodný chovateľský poriadok FCI.

Chovateľský a zápisný poriadok bol schválený výročnou členskou schôdzou dňa 16.12.2023.

: