Preukaz pôvodu

Preukaz pôvodu (PP), vystavuje plemenná kniha. PP je platný iba ak je podpísaný zástupcom plemennej knihy, chovateľom a majiteľom.

Preukazy o pôvode, ktoré slúžia ako rodné listy, sa vystavujú len pre jedincov s presne stanoveným pôvodom. Pre jeden vrh sa sučka pripúšťa jediným a to uvedeným psom. V prípade akýchkoľvek odchýlok organizácia, vedúca plemennú knihu, alebo chovateľský klub môžu na náklady chovateľa dať overiť pôvod pomocou testov DNA.

Zmeny v PP (s výnimkou zmeny majiteľa) je oprávnená vykonávať iba plemenná kniha na žiadosť majiteľa.

Zápisy o výstavách, skúškach, bonitáciách a zvode mladých vykonávajú posudzovatelia, organizátori výstav a poradca chovu.

Stratu PP je potrebné hlásiť plemennej knihe, ktorá na základe písomnej žiadosti môže vystaviť duplikát. Všetky úkony plemennej knihy sú spoplatnené.